Átláthatósági jelentés (2017.)

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló az EurópaiParlament és a Tanács 537/2014/eu rendelet13. cikkében foglaltak szerint, tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2006. évi 2006/43/EK irányelvére (audit irányelv) alapján

a. Jogi struktúra és tulajdonosi szerkezet

A Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. (a továbbiakban Quercus Audit Kft.) 2009. november 23-én alakult, a Veszprém megyei Bíróság, mint Cégbíróság 19-09-512226 szám alatt vette nyilvántartásba.

A Quercus Audit Kft. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által nyilvántartásba vett könyvvizsgáló társaság. Kamarai nyilvántartási száma: 002651.

Minősítései:

                                              IFRS                                     IFRS000237

                                              Kibocsátói                                  K000143

                                              Pénzügyi intézményi                  T002651

                                              Befektetési vállalkozási         TBV002651

 

 A tulajdonosi szerkezet bemutatása:

Tulajdonos megnevezése

                   Székhely, lakcím

Szavazati arány

Tölgyes András

8200 Veszprém, Szajkó utca 14/b.

55%

Kovács Andrea Pálma

8200 Veszprém, Szajkó utca 14/b.

45%

A tulajdonosok egyben a társaság ügyvezetői is.

b A hálózat és a hálózaton belüli jogi szervezeti keretek bemutatása

A Quercus Audit Kft. nem tagja könyvvizsgálói hálózatnak.

c Az irányítási struktúra leírása

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek legfőbb feladata a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés.

A társaság ügyvezetését két ügyvezető látja el, Tölgyes András és Kovács Andrea Pálma. Mindketten tulajdonosok, valamint Tölgyes András kamarai tag könyvvizsgáló, aki munkáját önállóan végzi.

A vezető tisztségviselők feladata a cég irányításával kapcsolatos döntések meghozatala, munkavállalókkal szembeni munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a társaság törvényes képviselete harmadik személyekkel szemben.

d. A belső minőségellenőrzési rendszer leírása, nyilatkozat a rendszer működésének hatékonyságáról

A Quercus Audit Kft. minőségellenőrzési rendszerét a „Minőségellenőrzési szabályzat” tartalmazza. A belső minőségellenőrzési szabályzatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott mintaszabályzat alapján készítette társaságunk, amely figyelembe veszi a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és a hatályos jogszabályok előírásait.

A belső minőségellenőrzés célja annak biztosítása, hogy a társaság által végzett valamennyi könyvvizsgálat, átvilágítás, valamint egyéb bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálati szolgáltatás a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően készüljön.

A társaság minőségellenőrzési rendszere kiterjed a felelősségi szabályokra, az etikai követelményekre, a megbízások elfogadására és a végrehajtással kapcsolatos minőségi követelményekre, a munkafolyamatokra, a dokumentálásra és a független ellenőrzésre.

A Quercus Audit Kft. ügyvezetőjeként meg vagyok győződve arról, hogy a társaság minőségellenőrzési rendszere megfelel az előírt szakmai és függetlenségi követelményeknek, a minőségellenőrzési eljárások betartásra kerülnek, a rendszer hatékonyan működik.

e. Az utolsó minőségellenőrzés

2016. évben a Nemzetgazdasági Minisztérium Közfelügyeleti Hatósága minőségellenőrzési eljárást folytatott le, mely eljárás „megfelelt” minősítéssel zárult mind a társaság, mind a kamarai tag könyvvizsgáló esetében.

f.    Azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek felsorolása, ahol a társaság 2017. évben jogszabályban előírt könyvvizsgálatot végzett

3A Takarékszövetkezet – átalakulási könyvvizsgálata (a végleges vagyonmérlegek fordulónapja 2017. december 31.)

g.  A társaság függetlenségét biztosító gyakorlatáról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi kritériumok belső ellenőrzése megtörtént.

A Quercus Audit Kft. belső minőségellenőrzési szabályzata tartalmazza a függetlenség vizsgálatára vonatkozó szabályokat is. Ezen szabályok alapján folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy a könyvvizsgálatában részt vevő munkatársaink megfelelnek-e a függetlenségi követelményeknek. Az ezzel kapcsolatos előírásokról, szabályokról folyamatosan tájékoztatjuk az érdekelteket. A könyvvizsgálati munkában részt vevők esetében a megbízás elfogadásától kezdve a könyvvizsgálati munka befejezéséig vizsgáltuk, hogy nem sérültek-e a függetlenséggel kapcsolatos követelmények. A társaság belső minőségellenőrzési rendszerének megfelelő működtetése alapján kijelenthető, hogy a függetlenségi követelményeknek a Quercus Audit Kft. és a könyvvizsgálatban részt vettek megfeleltek, és ennek belső ellenőrzése megtörtént.

h. a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég által a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóknak folyamatos képzésével kapcsolatban alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat

A Quercus Audit Kft. nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló továbbképzése az alábbiak szerint valósul meg: kötelező szakmai továbbképzéseken való részvétel,

•      törvényi, jogszabályi változásokról szóló előadásokon, konferenciákon való részvétel,

•      cégen belüli megbeszélések, munka közbeni képzés,

•      az aktuális szakmai anyagok irodán belüli rendelkezésre állása mind folyóiratok, mind az internet segítségével.

i. a könyvvizsgáló cégek partnereinek fizetett díjak alapjáról szóló információk

A Quercus Audit Kft. díjazási gyakorlata a tevékenység speciális jellegén, a becsült kockázat mértékén, a megbízás becsült emberi és dologi erőforrás, időráfordítás igényén alapul.

j. A fő könyvvizsgáló partnereknek és a személyi állománynak rotációjával kapcsolatban a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég által alkalmazott politika leírása

A Quercus Audit Kft. a hatályos szabályoknak megfelelően a könyvvizsgáló társaságra, valamint a kamarai könyvvizsgálóra előírt rotációs követelményeket betartja.

k. A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló cég teljes árbevételéről szóló információk

Megnevezés

Összeg (eFt)

a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek és az olyan vállalkozások csoportjába tartozó szervezetek éves és összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásainak jogszabályban előírt könyvvizsgálatából származó bevételek, amelyek anyavállalata közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység

 

 

 

 

1.750

 

 

más szervezetek éves és összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásainak jogszabályban előírt

könyvvizsgálatából származó bevételek

 

                            54.325

a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég által vizsgált gazdálkodó egységeknek nyújtott, engedélyezett nem könyvvizsgálói

szolgáltatásokból származó bevételek

 

 

 

 

 

más         szervezeteknek         nyújtott,        nem          könyvvizsgálói

szolgáltatásokból származó bevételek

 

 

10.400

Összes nettó árbevétel

 

66.475

 

Veszprém, 2018. április 30.

                                                                                    Tölgyes András 

                                                                                    ügyvezető

                                                                                                                                                  Quercus Audit Kft.